Małopolski Gwarant

MRFP

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest największym funduszem poręczeń kredytowych w Małopolsce, a swoją ofertą obejmuje obszar całego województwa. Fundusz jest spółką działającą non profit, mającą za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Fundusz powstał w 2010 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenia

Głównym celem Funduszu jest wspieranie rozwoju małopolskich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie dostępu do zewnętrznego finansowania dostarczając poręczenia w zakresie:

 • zapłaty wadium przetargowego
 • należytego wykonania umowy
 • rękojmi za wady
 • gwarancji jakości
 • gwarancji bankowych
 • kredytowym
 • kredytów bankowych
 • pożyczek
 • PODSTAWA PRAWNA
 • Poręczenia udzielane są w oparciu o przepisy art. 97 Ustawy PZP, jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2080  ze zmianami).
 • Z zachowaniem warunków wykluczających zaistnienie pomocy publicznej, w szczególności warunków o których mowa w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02).
 • Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jak możemy pomóc?

Zaznacz kwotę poręczenia
i wypełnij dane kontaktowe - dla Twojej wygody oddzwonimy lub odpiszemy.

Kwota poręczenia: 5000 zł

5000 zł600 000 zł