Poręczenia w ramach Linii Reporęczeniowej

Poręczenia udzielane na mocy umowy w ramach produktu Linia Reporęczeniowa zawartej w dniu 31 stycznia 2024 r. przez Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o. o. 

Umowa dotyczy wdrażania produktu finansowego Linia Reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych i jest ona finansowana ze środków Województwa Małopolskiego powierzonych Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o. o. Wartość przyznanej Linii Reporęczeniowej to 50 mln zł. Oznacza to, że wartość Kapitału Reporęczeniowego zabezpieczanego przez MFR wynosi 7,5 mln zł (nie więcej niż 15% wartości Portfela Poręczeń Uniwersalnych).

Dzięki otrzymanemu wsparciu, małopolskie firmy z sektora MŚP będą mogły skorzystać z nowej puli Poręczeń Uniwersalnych, które mogą stanowić zabezpieczenie zobowiązań poręczeniobiorcy z tytułu transakcji w ramach:

  • kredytów lub pożyczek o charakterze obrotowym lub inwestycyjnym, w tym kredytów w rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych, limitów obrotowych przyznawanych na podstawie generalnej umowy ramowej;
  • wniesienia wadium w ramach postępowań o udzielenie zamówienia przez zamawiających publicznych, realizowanych w oparciu o przepisy ustawy PZP;
  • ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? 

  1. Bezgotówkowa forma zabezpieczenia.
  2. Oszczędność własnych środków finansowych.
  3. Dostęp do wyższych kwot zabezpieczenia.
  4. Możliwość większej ekspansji na polu zamówień publicznych.
  5. Wiarygodność dzięki podmiotowi zabezpieczającemu z sektora publicznego.

Jak możemy pomóc?

Zaznacz kwotę poręczenia
i wypełnij dane kontaktowe - dla Twojej wygody oddzwonimy lub odpiszemy.

Kwota poręczenia: 5000 zł

5000 zł600 000 zł